Kunstkracht 10: de scholen

Alle Westlandse scholen kunnen Kunstkracht 10 scholen worden. Een heleboel scholen hebben deze stap inmiddels gezet. Lees hieronder hoe de scholen hun cultuureducatie vormgeven.

Andreashof
Deze Heulse school wil alle kinderen de kans bieden om, naast hun cognitieve ontwikkeling, hun eigen talent te ontwikkelen. Vorig jaar heeft de school een cultuurdag georganiseerd, wat dit jaar zelfs uitgebreid wordt naar een cultuurweek. De kinderen krijgen de kans om van alles op cultureel vlak te ontdekken. Ook gaat Andreashof met Kunstkracht 10 aan de slag. Iedere klas krijgt basislessen in dans, theater en muziek.

Aventurijn
De Aventurijn vindt cultuur een onderdeel van het reguliere lesprogramma dat mede bijdraagt aan de totale ontwikkelingen van de leerlingen. Daarom wil de Aventurijn kinderen zo breed mogelijk laten oriënteren op de kunsten. Uiteindelijk wil de school alle basisreeksen van Kunstkracht 10 inzetten. Dit jaar wordt er een start gemaakt met enkele Kunstkracht 10 basisreeksen. Dit wordt gekoppeld aan het open podium van de school.

De Diamant
Deze school richt zich op kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar met leer-, gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen, die onvoldoende baat hebben bij het reguliere onderwijsaanbod. De school gaat dit jaar aan de slag met de Kunstkracht 10 leerlijnen theater en muziek. In een vrijdagmiddagcircuit geven de leerkrachten de basisreeksen, waarbij ze de reeksen samen met kunstvakdocenten aanpassen voor deze specifieke doelgroep. Na elke reeks vindt er een podiummoment plaats, zodat de leerlingen aan elkaar kunnen laten zien wat ze hebben gecreëerd.

De Driekleur
De Driekleur is een school met twee locaties in ’s-Gravenzande. De school wil inzetten op theater, o.a. door de leerlijn theater uit Kunstkracht 10 in te zetten. Ook wordt er gewerkt aan een kerstproductie, welke verbonden wordt aan Kunstkracht 10. Samen werken naar een productie, samengesteld uit elementen die voortkomen uit de leerlijn theater, onder leiding van een regisseur. Iedereen doet mee! Ieder kind zichtbaar!

Eerste Westlandse Montessorischool Monster
De Eerste Westlandse Montessorischool Monster staat al sinds jaar en dag bekend om haar ruime aanbod als het gaat om cultuureducatie. De school is vorig jaar enthousiast gestart met Kunstkracht 10 theater en bouwt hier dit jaar verder. Daarnaast wordt er aan muziek gewerkt. Ze gebruiken de vijf competenties uit het Winchester Educatie Model zelfs als voertuig voor de verslaglegging over leerlingen!

Godfried Bomansschool
De Godfried Bomansschool is een knusse school in ’s-Gravenzande. Vorig jaar is deze school pilotschool voor de discipline dans geweest. Voor dit jaar zijn er drie cultuurweken georganiseerd. Deze cultuurweken worden als kick-off voor een basisreeks Kunstkracht 10 gebruikt. Elke keer staat er een kunstdiscipline centraal, waarin de leerkrachten ook getraind worden. De school gaat aan de slag met beeldende kunst, erfgoed en literatuur & filosofie. Op deze school wordt er tijdens deze weken groepsdoorbrekend onderwijs aangeboden. Per kunstdiscipline wordt er met het team geëvalueerd. De school biedt de kinderen gedurende het hele schooljaar de mogelijkheid om kunst te zien en te ervaren door gebruik te maken van het externe aanbod zoals theater- of museumbezoek.

Herman Broerenschool
De Herman Broerenschool in Naaldwijk is een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende leerlingen en leerlingen met een ernstig meervoudige beperking. De school is hard bezig om, samen met kunstvakdocenten, Kunstkracht 10 voor deze doelgroep te ontwikkelen. Vorig schooljaar is dans ontwikkeld; de school is nu bezig met het testen van deze lessen. Dit jaar wordt er ook gewerkt met muziek en beeldende kunst.

De Hoeksteen
De Hoeksteen in Honselersdijk zet cultuur op de kaart. Met een carrousel is de school elke woensdag omgetoverd tot cultuurschool. De leerkrachten geven een vak dat bij hen past, en de alle leerlingen werken groepsoverstijgend aan de verschillende basisreeksen van Kunstkracht 10. Alle kunstdisciplines komen aan bod.

Kameleon
De Kameleon zet in op talentontwikkeling, bij leerlingen én bij leerkrachten. De beide locaties in Heenweg en ’s-Gravenzande werken dit jaar in een expertsysteem aan dans, theater en muziek. Ook techniek komt naar voren. Iedere leerkracht werkt vanuit zijn of haar passie aan de kunstvakken of techniek.

Het Kompas
Het Kompas in Maasdijk gaat voor verdieping! De leerkrachten gaan zelf aan de slag met de Kunstkracht 10 basisreeksen dans en theater. Maar daar blijft het niet bij; voor dans en theater krijgen de leerlingen ook allemaal een verdiepingsreeks, waarin samengewerkt wordt met een dans- en theaterdocenten. De leerlingen sluiten de kunstperiodes af met een voorstelling voor elkaar.

Koningin Julianaschool
De Koningin Julianaschool in De Lier gaat voor dans en theater. Alle leerlingen krijgen in een vaste periode de basisreeks uit Kunstkracht 10. De dansperiode wordt afgesloten met een podiummoment. Aan het einde van de theaterperiode krijgen alle leerlingen ook nog een workshop van een theaterdocent.

De Kyckert
De Kyckert is ervan overtuigd dat cultuureducatie het onderwijs verrijkt en leerlingen een belangrijke bagage meegeeft. Iedere vrijdagmiddag krijgen de groepen 3 t/m 8 cultuureducatie, 'Kyck op Cultuur'. Er worden door deskundige leerkrachten lessen gegeven op het gebied van ICT/mediawijsheid, muziek, beeldende kunst, theater en techniek. Hiervoor worden onder andere de lessen gebruikt van Kunstkracht 10. Ook de kleutergroepen werken met Kunstkracht 10, maar doen dit op hun eigen moment.

Montessorischool Naaldwijk
Montessorischool Naaldwijk wil cultuur verbinden met het montessorionderwijs, om zo een integraal programma aan de leerlingen aan te bieden. Dit jaar wordt er een plan gemaakt om dit te realiseren. Per discipline wordt er onder andere bekeken welke mogelijkheden er zijn binnen Kunstkracht 10. Dit plan wordt de komende jaren uitgebouwd en gespecificeerd.

De Ouverture
De Naaldwijkse school De Ouverture staat bekend om de jaarlijkse theaterproductie in groep 8, die door leerkrachten samen met de leerlingen gemaakt wordt. Al jaren wordt er intensief gewerkt met theater- en muzieklessen vanaf de middenbouw. Dit schooljaar wordt er gewerkt met de leerlijn theater uit Kunstkracht 10. Alle leerkrachten werken met de basis- en verdiepingsreeks, eventueel aangevuld met workshops.

Prins Mauritsschool
De Prins Mauritsschool is een kanjerschool in oprichting. Afgelopen schooljaar heeft de school meegewerkt aan de ontwikkeling van de leerlijn literatuur & filosofie. Dit schooljaar wordt die lijn doorgezet, om hun identiteit als leesschool te versterken. In de tweede helft van het schooljaar zal er nog een Kunstkracht 10 discipline worden geïmplementeerd.

Prins Willem Alexanderschool ’s-Gravenzande
De Prins Willem Alexanderschool in ’s-Gravenzande is vorig jaar gestart met Cultuuruur. Twee keer per jaar wordt er in een blok van drie weken op vrijdagmiddag van alles aangeboden op het gebied van kunst en cultuur. Dit jaar wordt dit programma uitgebreid van alleen bovenbouw naar de hele school. Ook gaat er dit jaar in de klassen gewerkt worden met de basisreeksen van de Kunstkracht 10 leerlijn erfgoed.

De Regenboog
Ook de Regenboog start dit jaar met Kunstkracht 10. De leerkrachten gaan aan de slag met de leerlijn muziek. De school heeft zich ten doel gesteld om de kinderen op te voeden tot nadenkende, initiatiefrijke, zelfstandige en zelfverantwoordelijke jonge mensen. De school wil de cultuureducatie actief, receptief en reflectief inzetten.

’t Startblok
’t Startblok is een Wereldschool en wil het onderwijsaanbod zoveel mogelijk thematisch benaderen. Samen met de leerkrachten wordt er gezocht naar hoe Kunstkracht 10 aan kan sluiten bij de thema’s die in de klassen behandeld worden. De leerlijn vakoverstijgend werken met cultuureducatie zal hier naadloos op aansluiten. De school is van plan om, naast delen van de andere leerlijnen, deze leerlijn op te nemen in het programma.

Verburch-hof en de Delta
Deze scholen werken vanuit de kracht van de leerkracht. Op vrijdagmiddag geven de leerkrachten kunstles in blokken van vijf weken. Hiervoor wordt Kunstkracht 10 gebruikt, maar leerkrachten kunnen ook zelf een lessenreeks ontwerpen. Ieder blok wordt afgesloten met een podiummoment. De leerlingen kiezen zelf welke cursus ze volgen, en raken door de podiummomenten geprikkeld om nieuwe kunstvakken te ontdekken.

De Wegwijzer
De Wegwijzer zet cultuureducatie in ter versterking van nieuwsgierigheid en zelfvertrouwen bij leerlingen. Ook wordt er gefocust op sociale vaardigheden, en de sociale cohesie binnen de school. Door de leerlingen kennis te laten maken met verschillende disciplines en werkvormen kunnen kinderen hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. Dit jaar wordt er gewerkt met Kunstkracht 10 theater, muziek en beeldende vorming. Vanaf volgend schooljaar wil de school ook gaan werken met workshops in cultuurateliers.

Willemsschool
De Willemsschool vindt het belangrijk dat onderwijs past bij elk kind. Dat betekent dat er niet alleen naar de basisvaardigheden (rekenen en taal) wordt gekeken, maar dat de creatieve ontwikkeling van kinderen ook aandacht krijgt. De school werkt sinds het schooljaar 2014-2015 jaarlijks met de basis- en verdiepingsreeksen van Kunstkracht 10 muziek en theater.

De Zeester
Cultuureducatie vindt de Zeester een verrijking voor de totale ontwikkeling van kinderen. In de eigen klas wordt er door het jaar heen met verschillende basisreeksen van Kunstkracht 10 gewerkt. De leerlingen krijgen de kans hun eigen creaties op het Sterrenpodium te laten zien, wat drie keer per jaar georganiseerd wordt.

Meld je aan voor:

CultuurCourant
Nieuwsbrief
Man Vrouw

Doelgroep

Docent / leerkracht
Kunst & cultuurliefhebber
Overige

 

Culturele organisatie
Gemeente / overheid